آلونک مال

آلونک مال

فرم استخدامی اداری فرم استخدامی اجرایی فرم استخدامی مشاغل کابینت مجموعه بزرگ و پویای کارآفرینی و سرمایه گذاری آلونک مال واقع در استان خوزستان، شهرستان دزفول جهت تکمیل کادر تخصصی فنی، اجرایی و اداری خود در چند بخش “استخدام” می نماید.