negabani

وظایف نگهبان : شامل: 1- وظیفه عمومی 2- وظیفه اختصاصی است. 1-وظایف عمومی: _ منطقه ومحدوده خود را دانسته ومراقبت دائمی نماید. _ هرپست را مهمترین پست دانسته وهمواره برای روبروشدن با موارد ناگهانی وحوادث آماده باشد. _ موانع وحصارهای محدوده خود را همه روزه کنترل کند. _ وسایل نقلیه را در هنگام ورود وخروج […]