negabani

اطلاعیه مهم شرکت آلونک مال فرم نگهبانی تکمیل شده ونگهبان استخدام گردیده است و تکمیل فرم ذیل صرفا جهت صف انتظار و رزرو می باشد × بستن هشدار وظایف نگهبان : شامل: 1- وظیفه عمومی 2- وظیفه اختصاصی است. 1-وظایف عمومی: _ منطقه ومحدوده خود را دانسته ومراقبت دائمی نماید. _ هرپست را مهمترین پست […]