آلونک مال

مجموعه بزرگ و پویای کارآفرینی و سرمایه گذاری آلونک مال واقع در استان خوزستان، شهرستان دزفول جهت تکمیل کادر تخصصی فنی، اجرایی و اداری خود در چند بخش “استخدام” می نماید.